پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، به وب سایت دکتر عبداله دیدبان٬ فوق تخصص غدد و متابولیسم خوش آمدید. لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد.
آلرژی به پروتئین گاو
نوشته شده در جمعه 23 مرداد 1394
بازدید : 1180
نویسنده : دکتر عبداله دیدبان

آﻟﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺎو
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﮔﺎو ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده آﻟﺮژن در رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ دوره ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع آﻟﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻴﺮﮔﺎو در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ 2-7 درﺻﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه است.

 اﮔﺮﭼﻪ در ﺷﻴﺮﺧﻮاري ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﮔﺎو آﻟﺮژي دارد اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ،ﺗﺐ ﻳﻮﻧﺠﻪ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ آﻟﺮژن ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ در آﻳﻨﺪه زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﺮژي در ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﻟﺮژن در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳت. ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮوز آﻟﺮژي، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺮژﻳﻚ در ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ زود ﻫﻨﮕﺎم شیرخوار ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﮔﺎو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﻴﺮﺧﻮاراني ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺗﻮﭘﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮند، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮاراﻧﻲ ﻛﻪ از ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺑﻄﻮر اﻧﺤﺼﺎري ﺗﺎ 6 ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آﻟﺮژي در آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﻣﺤﺮوم از ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮﻻي داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه، راه ﺣﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻟﺮژي اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪESPACI , ESPGHAN,AAP ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﻮد. ﻫﺮﻗﺪر واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻌﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻠﺦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻓﺮﻣﻮﻻﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻛﺎزﺋﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ"داراي ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﻫﺎي ﺑﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ whey ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻي ﻫﻴدﺮوﻟﻴﺰ ﺷﺪه و داراي ﭘﺮه ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ (GOS/FOS) درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮﺧﻮاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺪون ﭘﺮه ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻣﻴﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي درﻣﺎﺗﻴﺖ آﺗﻮﭘﻴﻚ در آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر در ﻃﻮل 4-6 ﻣﺎه اول زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻟﺮژي را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺸﺪت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.


:: موضوعات مرتبط: تغذیه ,
:: برچسب‌ها: آلرژی به پروتئین گاو , پیشگیری از آلرژی ,مطالب مرتبط با این پست
.می توانید دیدگاه خود را بنویسید

کد امنیتی رفرش