تبلیغات

درباره ما

  دکتر عبداله دیدبان فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان و نوجوانان
  این سایت٬ محلی است جهت اطلاع رسانی علمی در مورد بیماریها بویژه بیماریهای غدد درون ریز از جمله اختلال رشد و سایر اختلالات مرتبط با غده هیپوفیز ٬ تیروئید٬ پاراتیروئید٬ استخوان (راشیتیسم)٬ غدد آدرنال (فوق کلیه)٬ دیابت بیمزه٬ دیابت شیرین( بیماری قند)٬ اختلالات بلوغ شامل بلوغ زودرس و تاخیر در بلوغ٬ ابهام تناسلی و همچنین در مورد اختلالات متابولیک ارثی (مادرزادی) و اکتسابی

نظرسنجي

  مطالب وبسایت را چقدر مفید می دانید؟

آمار

  آمار مطالب آمار مطالب
  کل مطالب کل مطالب : 67
  کل نظرات کل نظرات : 119
  آمار کاربران آمار کاربران
  افراد آنلاین افراد آنلاین : 2
  تعداد اعضا تعداد اعضا : 10

  آمار بازدیدآمار بازدید
  بازدید امروز بازدید امروز : 729
  بازدید دیروز بازدید دیروز : 571
  ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 8
  ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 24
  آي پي امروز آي پي امروز : 51
  آي پي ديروز آي پي ديروز : 134
  بازدید هفته بازدید هفته : 4,588
  بازدید ماه بازدید ماه : 10,805
  بازدید سال بازدید سال : 87,888
  بازدید کلی بازدید کلی : 1,469,501

  اطلاعات شما اطلاعات شما
  آی پی آی پی : 44.222.64.76
  مرورگر مرورگر :
  سیستم عامل سیستم عامل :
  تاریخ امروز امروز : یکشنبه 27 خرداد 1403

آلرژی به پروتئین گاو

آلرژی به پروتئین گاو

آﻟﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺎو
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﮔﺎو ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده آﻟﺮژن در رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ دوره ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع آﻟﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻴﺮﮔﺎو در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ 2-7 درﺻﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه است.

 اﮔﺮﭼﻪ در ﺷﻴﺮﺧﻮاري ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﮔﺎو آﻟﺮژي دارد اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ،ﺗﺐ ﻳﻮﻧﺠﻪ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ آﻟﺮژن ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ در آﻳﻨﺪه زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﺮژي در ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﻟﺮژن در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳت. ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮوز آﻟﺮژي، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺮژﻳﻚ در ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ زود ﻫﻨﮕﺎم شیرخوار ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﮔﺎو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﻴﺮﺧﻮاراني ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺗﻮﭘﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮند، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮاراﻧﻲ ﻛﻪ از ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺑﻄﻮر اﻧﺤﺼﺎري ﺗﺎ 6 ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آﻟﺮژي در آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﻣﺤﺮوم از ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮﻻي داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه، راه ﺣﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻟﺮژي اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪESPACI , ESPGHAN,AAP ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﻮد. ﻫﺮﻗﺪر واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻌﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻠﺦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻓﺮﻣﻮﻻﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻛﺎزﺋﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ"داراي ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﻫﺎي ﺑﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ whey ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻي ﻫﻴدﺮوﻟﻴﺰ ﺷﺪه و داراي ﭘﺮه ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ (GOS/FOS) درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮﺧﻮاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺪون ﭘﺮه ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻣﻴﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي درﻣﺎﺗﻴﺖ آﺗﻮﭘﻴﻚ در آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر در ﻃﻮل 4-6 ﻣﺎه اول زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻟﺮژي را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺸﺪت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.


تاریخ ارسال پست: جمعه 23 مرداد 1394 ساعت: 23:10
برچسب ها : ,,

مطالب مرتبط

بخش نظرات این مطلب


کد امنیتی رفرش